Home » Publikované články » Učiteľské noviny ■ 41/2014, 5. február 2014

Učiteľské noviny ■ 41/2014, 5. február 2014

Originál článku uverejneného v Učiteľských novinách nájdete tu: UN_41_2014

Zvýšenie efektivity procesu vzdelávania aplikovaním integrovaných IKT

Riešenie integrovania IKT do vyučovacej hodiny bola podporená viacerými odborníkmi a recenzovaná prof. Mironom Zelinom v decembri 2013.

V sérii článkov na vytvorenie iného pohľadu na využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) v procese vzdelávania prinášame štvrté pokračovanie. Tentoraz je o spolupráci žiakov samotných nielen počas vyučovacej hodiny, ale v celom procese vzdelávania. A je aj o prístupe učiteľa k žiakom, ktorý môže mať vďaka IKT integrovaným do vzdelávacieho procesu viac času na psychologickú a sociálnu prácu s nimi.

Spolupráca v triede

Hodnotená pomoc spolužiaka spolužiakovi pri práci s cvičeniami je nový určujúci predpoklad, ktorý vytvára podmienky spolupráce (najmä vo vzťahu silnejší – slabší) a skvalitňuje sociálne prostredie triedy. Cvičenia sú významným prostriedkom na získanie kľúčových kompetencií, zručností, návykov, overovanie si logického myslenia, pamätanie si postupov či terminológie, atď. Pre učiteľa, ale najmä pre žiaka je potrebný test. Hneď po ukončení procesu vnímania, zoznamovania sa a narábania s informáciami v doterajšom priebehu hodiny sa učiteľ i žiak z krátkeho testu (cca 5 min.) na konci hodiny dozvie veľmi veľa. Počítač výsledky testu zaznamená a skôr ako sa skončí hodina, oboznámi s nimi zúčastnených. Výhody tejto informácie nie je potrebné rozvádzať. Azda len toľko, že pre test (ako aj pre ostatné moduly) je možné postaviť – podľa kritérií tvorených na báze Bloomovej taxonómie či novších foriem, ktoré pôsobia (podľa nastavenia) na kognitívnu oblasť, ako aj na rozvoj psychomotorických zručností a postojov – súbory otázok. Pripravené komplexné dokumenty, ktoré vytvoria vyučovaciu hodinu, budú tak môcť obsahovať formulácie a otázky z oblasti poznávania: pamätanie, pochopenie, aplikovanie, analýzu, zhodnotenie či tvorbu, ako aj z oblasti znalostí: vecnosť, koncepčnosť, priebeh procesu či metapoznanie (štruktúrované poznanie v súvislostiach). Takto pripravené dokumenty na vyučovaciu hodinu privíta učiteľ i žiak. Úsilie vyvinuté tvorcami komplexnej vyučovacej hodiny pripraví mechanizmus (pravidlá, komplexné dokumenty, atď.), ktorý sa bude dať prirovnať k iným mechanizmom fungujúcim na báze IKT (banka, riadenie procesov, riadenie dopravy, atď.). Vytvorený mechanizmus ponúkne toľko možností a výhod, že učiteľ v spleti variácií bude musieť vedieť rozoznávať vhodné alternatívy.

Čo s výnimočnými žiakmi

Problém s výnimočnými žiakmi nerieši úspešne zatiaľ žiadna metodika. Rovnaký, ak nie väčší problém existuje so žiakmi, ktorí zaostávajú. Pre učiteľa sú obe situácie zaťažujúce. Samozrejme, že hovoríme o prirodzených rozdieloch či poruchách (o rolách, ktoré na seba vzhľadom na sociálne prostredie prevzali žiaci). Výnimky, ktoré prekračujú medze, sa riešia vytvorením a premiestnením žiakov do špecifického prostredia so špecifickou formou prístupu k vzdelávaniu. Problémom však je aj napredovanie či zaostávanie len s rozdielom „triedy“. Učiteľ je vedený k tomu, aby dosahoval vyrovnanú vedomostnú úroveň u všetkých žiakov. Tí, ktorí ju nedosahujú, sú problémom a sú odporúčaní do špeciálnych škôl, a tí, ktorí vedomostnú úroveň presahujú, by taktiež mali opustiť školu a navštevovať zariadenie pre výnimočne nadané deti. Riešením je navrhovaná a testovaná metodika, ktorá umožní získavať časté a cielené hodnotenie, ako aj akcelerovať prvky asertivity či empatie. Prínosom sú prvky získanej zručnosti, reakcie, schopnosti formulácie myšlienok, pozornosti, vnímania a spolupráce (učiteľ podporí v diskusii slabšieho žiaka tým, že mu umožní vysloviť názor, a tak ho vovedie do atmosféry empatie, pričom očakáva nárast jeho aktivity). Dostatok úloh na cvičenia a otázok na testy je prvým predpokladom na označenie výkonu žiaka za nadpriemerný. Žiak má takto vytvorený predpoklad podať nadpriemerný výkon za vymedzený čas, a v zostávajúcom čase buď rieši ďalšie otázky, alebo pomáha zvládnuť zadanie slabšiemu (spolupráca, empatia, želateľné sociálne prostredie). Mechanizmus, ktorý umožní získať pozitívne hodnotenie, tkvie v spolupráci. Sledovanie spolupráce a pomoci zaostávajúcim žiakom je želateľný výkon žiaka, za ktorý získava ďalšie pozitívne hodnotenie. Tento fenomén je možné pravidelne dosahovať tak v triede, ako aj pomocou komunikácie z domu cez internet. Žiak začne učiť spolužiaka.

tahanie slabych

Príprava učiteľov na využívanie integrovanej formy IKT

Pri využívaní IKT nejde ani tak o prácu s najmodernejším softvérom a hardvérom, ale najmä o prácu v prostredí, ktoré možno nazvať komplexným vo vzťahu k potrebám vyučovania predmetu, a to počas celého roka (logistika vzdelávacieho procesu). Teda v prostredí determinovanom počítačom a štruktúrou jeho (softvérových) algoritmov. Ďalšie vzdelávanie učiteľov sa tak obmedzí na iný, vzácnejší obsah, ktorý bude pripravovať učiteľa na psychologickú a sociálnu prácu so žiakom (vzdelávaciu zabezpečí počítač). Logistikou zabezpečený učiteľ, zorientovaný v informačnom systéme, bude na každej vyučovacej hodine využívať elektronické služby prirodzene a intuitívne pri hľadaní požadovanej informácie. Z odborného hľadiska bude plne dotovaný (komplexná elektronická učebnica) a jeho úlohou bude „len“ zorientovať sa v alternatívnych ponukách na najbližšiu hodinu (popri iných úlohách). Pre učiteľa bude tak vítanou možnosťou zúčastňovať sa seminárov či tematických konferencií (z oblasti psychológie či sociológie), ktoré riešia vzťahy (medzi učiteľom a žiakom). Taktiež budú vítané konferencie na využívanie metodiky vo vzťahu k obsahu tém či k obohateniu cvičení vo virtuálnej realite. Práve tu názory z praxe môžu priviesť tvorcov k efektívnejšiemu a účinnejšiemu nástroju. Nebude potrebné organizovať semináre, workshopy či iné formy vzdelávania učiteľov a udržiavať učiteľa vedomostne zdatného pri práci s počítačom, resp. s novým softvérom. Intuitívne ovládanie, orientovanie sa v informačnom systéme a jeho každodenné používanie privedie každého zúčastneného k prirodzenému využívaniu integrovaných IKT vo vyučovacej hodine, ako aj v organizovaní si času mimo nej. Bude taktiež vítané, ak učiteľ prispeje k inovácii vzdelávacích tém a svojou prednáškou (ponukou) pomôže k tvorbe, nákupu či získaniu témy darom. Konferencie sa budú zaoberať viac témami o psychológii žiaka, o jeho sociálnom postavení, o kritériách na zaradenie žiaka do roviny zodpovedajúceho stupňa vzdelania, o vytváraní spolupráce pri cvičeniach a projektových úlohách, o iniciovaní nových požiadaviek na informačný systém, o vytvorení alternatívneho virtuálneho prostredia, o rozšírení priestoru na komunikáciu či spoluprácu, vytváraní podmienok spolupráce so školami v zahraničí, iniciovať výmenné pobyty a pobyty žiakov v zahraničných školách, atď. Učiteľ sa bude môcť prejaviť aj v mimoškolskej činnosti. Pomocou informačného systému vytvorí ponuku na mimoškolskú aktivitu formou elektronického tlačiva (so všetkými zásadami, pravidlami, cieľmi, vybavením, časovou dotáciou, atď.), ktorá sa zobrazí každému žiakovi školy či zodpovedajúcim ročníkom, a po prihlásení sa dostatočného počtu žiakov aktivitu začne. Môže ju prepojiť s témou vybranej cieľovej skupiny žiakov. Pokiaľ takúto aktivitu pripraví v spolupráci so susednou školou, umožní ju realizovať väčšiemu kolektívu naraz.

Školský Facebook spolupráce

Mechanizmus, formou podobný Facebooku, ktorý rieši problémy uzatvoreného kolektívu pomocou internetu a kde je dôležitým faktorom pomoc a spolupráca, bude dosahovať hodnoty, ktoré privedú zúčastnených (spolužiakov) k výsledkom, ktoré sa bez IKT dosiahnuť nedajú. Prezentácia vybraných úloh žiakmi (projektová úloha) je priestorom, dôkazom či prejavom spolupráce. Samozrejme, ak sa preukáže dostatočná spoluúčasť všetkých prezentujúcich („školský Facebook“). Motivácia bude podmienená spoluprácou na vytvorenom celku (diele) a podporená získavaním hodnotiacich bodov. Školský Facebook na báze spolupráce bude komunikatívny nástroj potrebný pri tvorbe spoločných dokumentov, na overovanie si nezrozumiteľných termínov, procesov či dejov. Aktivita smerujúca k vzájomnej pomoci bude ocenená a bude získavať pozitívne hodnotenia. Takto získané zručnosti, kompetencie či návyky si žiaci odnesú do života, kde budú hľadať priestor na ich aplikovanie. V istých prípadoch možno hovoriť o podpore duševného zdravia, o nájdení opory a priestoru na komunikáciu, o spolunáležitosti v kolektíve, o získaní novej roly, atď.

Učiteľ nepotrebuje žiaka skúšať

Vyvolávanie žiaka k tabuli a zodpovedanie otázok kladených učiteľom sa stáva prežitkom a dostáva sa stále viditeľnejšie do roviny, v ktorej môže učiteľ presadzovať seba na úkor žiaka alebo podporovať protežovaného žiaka. Prezentácia zadania (projektovej úlohy) žiakom alebo spolupracujúcou skupinou žiakov nastúpených pred tabuľou v dohodnutom termíne na báze slobodnej voľby výberu z ponúknutých tém je forma, ktorú umožňuje pedagogika, ktorá využíva komplexné formy integrovaných IKT. Žiak bude vyvíjať snahu, aby sám získaval hodnotenie za odvedenú prácu či aktivitu. Pomocou práce s modulmi komplexnej témy a diverzifikovanej hodiny získa učiteľ dostatok hodnotení na základe nastavenia (rôznych ním zvolených či vybraných) kritérií. Žiak bude s každým hodnotením priebežne oboznamovaný, a bude tak viac stotožnený s ocenením svojich výkonov. Jeho protesty sa obmedzia na minimálnu rovinu pre početnosť sledovaných aktivít. Učiteľ získa viac priestoru na komunikáciu s problematickou skupinou žiakov. Kvality učiteľa sa presunú a využijú do roviny organizátora vyučovania, do pozície komunikátora, riešiteľa problémov (psychológa) vo väzbe na predmet, spolutvorcu projektových úloh, ako aj poradcu žiaka pri osobných problémoch. Ako komunikátor ponechá diskusiu na žiakov s potrebnou koordináciou a v ním určenom čase sa rozhodne pre vopred očakávanú ďalšiu činnosť. Tieto empatické a organizačné úlohy učiteľa vyplývajú z charakteru častej zmeny priebehu hodiny a využívania integrovaných IKT. Vyplývajú tiež zo zamestnania žiakov krátkymi a efektívnymi úlohami, ktoré hodnotí počítač. Sú dôkazom odbremenenia učiteľa od neefektívnych povinností, ktoré na seba prevezme a zabezpečí – na dobre pripravenej hodine s dokumentmi umiestnenými na internete – počítač. Ziskom je prirodzené zapojenie všetkých žiakov triedy do aktívnej činnosti. Učiteľ nepotrebuje zadávať úlohy Vyučovacia hodina s využitím integrovaných IKT – ktorá pracuje s komplexne a inštitútom na optimalizovaný a efektívny priebeh vyučovacej hodiny (logistickým centrom) vopred pripravenými témami – poskytne žiakovi dostatok variabilného priestoru na overenie porozumenia, schopností a poznania témy. Sústredenie sa na projektové úlohy, ktorých začiatok môže prebiehať počas hodiny a ku ktorým si žiak, resp. jeho tím naštuduje potrebné informácie, prinesie výstupy (v ktorých bude potrebné obhájiť jednoduchú myšlienku), ktoré budú orientované najmä na spoluprácu a kvalitu obhajoby (kolektívom – tímom), podmienenú porozumením jej obsahu. Klasické naplnenie požiadavky učiteľa na výkony počas voľna žiaka (domáce úlohy) sa presunie do roviny tvorby projektových úloh, kde vynikne žiak. Želateľné však je, aby žiaci vytvorili riešiteľské tímy, respektíve žiak komunikoval a spolupracoval so spolužiakmi za vopred dohodnutých kritérií na úlohe, ktorú následne v spoločnosti spolužiakov obháji pred celou triedou. Zadávanie úloh, ich kontrola a vyvodzovanie dôsledkov formou hodnotení sa dostáva do úzadia v konfrontácii s výberom a prezentáciami projektových úloh, ako aj so spoluprácou v tíme. Hodnotnejšie sú práve výsledky spolupráce, ktorú budú vedieť oceniť aj spolužiaci (formou vopred v bodoch pripravených hodnotiacich kritérií). A práve postoj spolužiakov ku kvalite prezentovanej témy môže rozhodnúť o hodnotení projektovej úlohy, ako aj o hodnotení účasti jednotlivca v prezentujúcom kolektíve. Takto nasmerovaná aktivita vedie k vytváraniu kvalitného sociálneho prostredia, o ktoré nám na pôde triedy a školy ide. Hodnotenie tímu za prezentáciu bude v kritériách členené na hodnotenie za výkon tímu, ako aj za výkon jednotlivca. Tento mechanizmus privedie spolupracujúci tím k dokonalosti v prístupe pri plnení zadania. Projektová úloha sa stane prvkom kvalitnej formy súťaživosti, takej potrebnej na úrovni triedy či školy. Buď jednotlivec, alebo tím, ktorý pripraví projektovú úlohu podelením si práce na jej častiach (pokiaľ dostane od triedy dobré hodnotenie), bude pomyselným víťazom pred kolektívom triedy. K dispozícii je počas každého polroka cca 20 vyučovacích hodín na jeden predmet, ktorý je v rozvrhu raz za týždeň. Bude úlohou inštitútu alebo učiteľa, ako zaradiť do daného predmetu prezentácie žiakov a ako zaradiť komplexnú vyučovaciu hodinu.

Časté formy krátkych zadaní projektových úloh

Každý z nás je závislý od pochvaly. Pokiaľ táto téza platí u dospelého človeka, u dieťaťa či stredoškoláka platí násobne viac. Dôvodom tohto úvodu je obhajoba aplikovania krátkych zadaní pre projektové úlohy, ktoré môže vypracovať žiak či tím už v priebehu týždňa s využitím dostupných médií. Dostupnosť materiálov je bohatá, komplexná hodina ponúka dostatok informácií o zdrojoch na získavanie podkladov. Projektové úlohy budú k dispozícii od začiatku školského roka a budú mať vo svojich metadátach aj charakteristiku povinností (počet tvorcov, dĺžka úlohy, čas na jej prezentáciu, alternatívny – zatiaľ neobsadený – dátum, keď bude možné projektovú úlohu prezentovať, atď.). Plagiátorstvo pri prezentácii (prevzatie obsahu bez korekcie) bude označené za eticky neprípustné podvádzanie, to znamená stratu bodov za prezentáciu a kontrolu ostatných prezentácií. Od žiaka sa pri prezentácii očakáva hoci malý, ale zo zadania vyplývajúci prínos vo forme vlastnej myšlienky, ktorý bude rezonovať v jeho časti projektovej úlohy. Videokonferencie Klasické vnímanie videokonferencií privádza väčšinu učiteľov k myšlienke využiť prednášateľa a dostať do triedy informácie od významného prezentátora. Využívanie videokonferencií je významné aj na prezentáciu vybraných projektových úloh žiakov. Videokonferenciu môže pripraviť učiteľ predmetu tak, že osloví kolegu- učiteľa a každý z nich využije len časť hodiny na prezentáciu projektovej úlohy, ktorá sa bude usilovať získať prestížne hodnotenie pre triedu (z každej triedy jedna prezentácia spolu cca 20 minút). Takýto druh videokonferencie získa pre triedu významné sociálne postavenie, ktoré bude rezonovať s dnes zaužívanými kritériami pomyselnej kvality (oblečenie, agresivita, zlomyseľnosť, atď.). Hodnotenie oboch prezentácií vykonajú žiaci po skončení prezentácie – každý žiak za seba bude hodnotiť výkon žiaka z druhej triedy. Videokonferencie si získajú popularitu a nahradia v minulosti dlhodobo pripravované recitačné súťaže či výstavy produkcie krúžkov. Prirodzené využívanie integrovaných IKT dodá tejto forme prezentácie podtón využívania techniky, v živote školy nie taký bežný. Získavajú sa tak hodnoty na spoločenskom poli na báze odbornej témy či výkonu prezentátora. Významné argumenty pre zdravý vývoj spoločnosti. Iná alternatíva využívania videokonferencie ponúka dištančné pripojenie žiaka, ktorý sa jej z rôznych dôvodov nemohol zúčastniť osobne. Učiteľ pripojeného žiaka vidí na obrazovke a môže ho pribrať do priebehu hodiny. Prácou na jednotlivých moduloch bude dosahovať rovnocenné hodnotenia ako ostatní žiaci. Taktiež je možné dištančne pripojeného žiaka pojať do diskusie, ktorú moderuje učiteľ.

Mgr. Rudolf HOZÁK,
riaditeľ knižného vydavateľstva


Post a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *