Home » Publikované články » Učiteľské noviny ■ 40/2014, 29. január 2014

Učiteľské noviny ■ 40/2014, 29. január 2014

Originál článku uverejneného v Učiteľských novinách nájdete tu: UN_40_2014

Zvýšenie efektivity procesu vzdelávania aplikovaním integrovaných

Riešenie integrovania IKT do vyučovacej hodiny bola podporená viacerými odborníkmi a recenzovaná prof. Mironom Zelinom v decembri 2013.

V tomto čísle sa v sérii článkov k vytvoreniu iného pohľadu na využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) v procese vzdelávania pozrieme napr. na to, ako za pomoci elektronickej učebnice a členenia vyučovacej hodiny na moduly možno zvýšiť motiváciu žiakov a otvoriť nové obzory spolupráce medzi učiteľom a žiakmi i žiakmi samotnými.

Riešením sú integrované IKT

Potreba exaktnejšej merateľnosti výsledkov, precíznej kontroly aktivít žiaka a zamestnania všetkých žiakov počas hodiny v triede súčasne sa dostáva do popredia záujmu (podobne ako na iných pracoviskách v spoločnosti). Tiež je tu požiadavka vytvorenia predpokladov na ďalší vývoj žiaka a jeho priebežné zaraďovanie (preraďovanie) viditeľné v profi le žiaka podľa širšie členených a jasne determinovaných kritérií. Tento postoj vyplýva z rôznorodosti charakterových a vôľových vlastností žiaka, ako aj z postupného menenia rolí v dôsledku jeho osobnostného vývoja. Žiak má informácie z hodnotení, z ktorých je zrejmé aj jeho zaradenie. Zaradenie žiaka výrazne ovplyvnia jeho sociálne aspekty prejavené v priebehu vzdelávacieho procesu. Sú to mechanizmy, na základe ktorých vieme očakávať od žiaka zodpovedajúce kvality plnenia a vieme odporúčať vzťahy medzi spolužiakmi pri riešení či tvorbe, ktoré prinesú efektivitu v spolupráci či v zlepšení sociálneho kreditu. Vieme odporúčať žiakovi riešenia projektových úloh, ako aj kolektív, ktorý spoluprácou dokáže žiaka podporiť. Je na učiteľovi, ako citlivo sa postaví k žiakovi, aby ako manažér podporil jeho ambície a umožnil mu získať schopnosti či kompetencie. Integrované IKT prinášajú so sebou zmenu v práci pedagóga, čo považujeme za zásadný obrat v postoji učiteľa k žiakovi, napríklad zmenu v zrušení priority učiť či vyučovať, ktorú je výhodné prenechať počítaču. Rovnako tak zmenu v priorite získavania hodnotení formou skúšania (náhradou je vopred vybraná téma projektovej úlohy a termín jej prezentácie žiakom). A taktiež 24-hodinový prístup žiaka ku komplexnému súboru dokumentov, ako je prezentácia, cvičenie a test, cez internet (žiak vopred pozná cvičenie či test, ako aj tému, ktorú bude učiteľ alebo on sám prezentovať). Tieto zmeny považujeme za inovatívne formy v pedagogike a označujeme ich ako prejavený dôsledok vplyvu integrovaných IKT na proces vzdelávania. Informácie o priebehu, obsahu komplexne pripravenej vyučovacej hodiny bude mať učiteľ aj žiak k dispozícii vopred na celé obdobie (polrok, rok). Vzťah medzi učiteľom a žiakom sa začne meniť variabilným zaťažením žiaka, využívaním IKT popri plnení si povinností na hodine v tom, že žiak už nebude považovať za dostatočne relevantnú formu vzdelávania pomocou odpozorovania (náhodné vyvolávanie, skúšanie, vypracovávanie cvičenia jednotlivcom pred tabuľou…). Tento vzťah sa však bude meniť možnosťou žiaka vyjadriť sa v konfrontácii v diskusii či v prezentácii projektovej úlohy pred triedou, za zisku náležitého ocenenia učiteľa aj triedy. Veľmi silný vplyv na kvalitu pedagogiky v oblasti komunikácie prinesú diskusie ako pevná súčasť vyučovacej hodiny, v ktorých sa výrazne prejavia profily jednotlivca, a okrem bodového uznania od učiteľa (žiakov) získajú svoje pevné postavenie v sociálnej skupine. Žiak potrebuje učiteľa dnes viac v polohe psychológa, sociológa a empatického človeka s vedomosťami a so skúsenosťami, pripraveného komunikovať s ním a riešiť problémy o vzdelávaní či uplatnení sa v živote, v špecifickej oblasti učiteľa. Všetky spomenuté aspekty z oblasti vzťahov bude výhodné uplatňovať (vytvárať) v škole, v spoločnosti spolužiakov, v kruhu vznikajúcich priateľstiev, partnerstiev, súhry a spolupráce. Tieto slová sú aj odpoveďou na možné získanie vzdelania len z prístupu na internet, bez učiteľa, s prístupom k integrovanému obsahu v IKT, pripravenému logistickým centrom. Je prirodzené, že vzdelanie sa bude dať dosiahnuť aj takýmto spôsobom. Mnohí rodičia žiadajú o možnosť vzdelávať svoje deti doma, a tak sa vyhnúť povinnej návšteve školy. Pokiaľ im orgány vyhovejú, budú mať k dispozícii zhodný materiál ako žiaci v škole, prístupný cez internet. Je potrebné uviesť aj ďalšie pozitívum sociálneho prostredia školy, a tým je učiteľ- odborník, ktorý objasní nad rámec prezentovaného priebehy výpočtov, terminológiu pojmov, kategorizáciu postupov či vplyvy procesov. Sú to pojmy, ktorých vysvetlenie v hrubej podstate zabezpečí počítač s dobre pripravenými prezentáciami a cvičeniami. Učiteľ však prinesie svetlo do spleti vzťahov a súvislostí (diskusia), ktoré vo svojej exaktnosti počítač nedokáže. Pri uplatňovaní foriem pedagogiky využívajúcej integrované IKT dostáva aj samotný proces hodnotenia novú formu. Učiteľ získa hodnotenie okamžite a po stlačení klávesu počítača ho budú poznať aj žiaci. Hodnotenia nadobudnú nový charakter taktiež vtedy, ak si ich budú obstarávať žiaci od svojich spolužiakov (prípadne od odborníkov, učiteľov, majstrov…) na základe postavených kritérií (anketový dokument) platných rovnako pre každého. Progresívne formy posúvajú učiteľa do roviny psychológa, manažéra, koordinátora a sociológa vzdelávacieho procesu, kde vyučovanie obsahu má pripravené na každú hodinu a vyberá z alternatív, na ktoré sa žiak prístupom cez internet môže vopred pripravovať a následne ich precvičovať. Novým prístupom vo využívaní a v aplikovaní integrovaných IKT chceme dosiahnuť situáciu, keď sa bude dať konštatovať, že máme pedagóga, ktorému odovzdáva rodič dieťa s dôverou a s očakávaním jeho komplexnej prípravy, a učiteľ s rovnakou dôverou bude organizovať proces vzdelávania dieťaťa a zodpovedne pripravovať jeho budúcnosť.

Štruktúrovaná vyučovacia hodina: komplexnosť je v modulovosti

Ťažisko novosti pri využívaní integrovaných IKT vo vzdelávaní je v komplexnosti tvorby elektronickej učebnice prístupnej cez internet. Komplexnosť je výhodné aplikovať formou modulovosti, ktorá jediná je schopná členiť hodinu na vopred defi nované časti tak, aby jednotlivé moduly mohli byť dostatočne samostatné a vyjadrovali tému v každom module inou formou. Diverzifikáciou hodiny, členením aktivít na krátke časti (moduly), ktorých sa zúčastní vždy každý v triede (okrem diskusie, kde bude hodnotená asertivita), sa dostaneme k výraznému zvýšeniu motivácie žiakov. Vyučovacia hodina bude mať „rýchly priebeh“ na základe získania mnohých úspechov každým žiakom (diverzifikácia aktivít). Uplatnia sa tak základné ultimatívne moduly, ako prezentácia, cvičenie a test. Tieto moduly sú všeobecne známe a prirodzene dopĺňajú učebnicu. Otázkou je, prečo členiť či deliť homogénnu hodinu na moduly. Odpoveď znie, pretože pracujeme pri jej príprave a v jej priebehu s počítačom. Aby sme mohli zapojiť počítač do prípravy a do priebehu hodiny intenzívnejšie (z dôvodu zvýšenia efektivity práce), je výhodné začať využívať digitálne riešenie, ktoré podporí prezentáciu a vyhodnocovanie procesu vo všetkých moduloch a činnostiach. Výhoda elektronickej učebnice spočíva najmä v schopnosti vyhodnotenia vykonaných operácií počítačom. Naplnením obsahu jednotlivých modulov dostaneme učebnicu pripravenú v alternatívach na každý deň a na každý predmet. Počítač potrebuje logické členenie vyučovacej hodiny, aby mohol vyhodnotiť každú činnosť, ktorú sme sa mu rozhodli zveriť. Preto je výhodné podriadiť tvorbu zadaní tomu, aby ich bolo možné vyhodnocovať počítačom. Získame tak hodnotenie činnosti všetkých žiakov naraz a profi tom bude efektivita a čas. Pokiaľ budeme viesť hodinu klasickou metodikou s podporou počítača, počítač začne byť záťažou a motivácia žiakov sa vytratí. Nie je efektívne využívať počítač len ako prostriedok na jednorazovú prezentáciu pomocou IKT, cvičenie či test (bez možnosti prístupu žiaka k výkladu cez internet) alebo na overovanie sústredenia sa a podania výkonu jednotlivca pred interaktívnou tabuľou. Taktiež nie je efektívne využívať počítač ako elektronickú čítanku, ktorej listy posúva učiteľ pomocou tabletu alebo ich sníma pripravená kamera a premieta na tabuľu. Napriek značným nedostatkom v súčasnej koncepcii využívania IKT majú tieto (tak intenzívne propagované koncepcie) svojich zástancov, ktorí v dôsledku nich konajú (v snahe a v dôvere k ponúknutému riešeniu) neefektívne (vybavenie triedy + metodika vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom). Z uvedeného vyplýva, že cesta, kde sa počítač využíva ako podporný mechanizmus, nemá perspektívu a vytvorené smerovanie na báze tejto koncepcie je drahé, neefektívne a zostane nevyužité. Čo je však horšie, vytvorí nezáujem o ďalšie využívanie IKT na hodinách. Dôležité je determinovať úlohy pre modulové riešenie, ktoré má predkladať a vyhodnocovať počítač, a na základe ultimatívnej terminológie postupovať pri zostavovaní vyučovacej hodiny. Keďže sme tak urobili a overovali výstupy na niekoľkých experimentálnych hodinách, otvorili sa nám nekonečné obzory spolupráce učiteľa a žiaka. Získal učiteľ i žiak.

Dosahovanie rovnomernej úrovne vzdelania po celom území

Dosahovanie rovnomernej úrovne vzdelania, najmä v sledovaných predmetoch, je veľmi žiadaný cieľ. V Českej republike bola na túto tému vyvolaná verejná diskusia a ministerstvo venovalo značné prostriedky na efektívne dosiahnutie tohto cieľa, a to len na úrovni maturít. Na Slovensku máme totožné problémy, hoci neprechádzajú takou intenzívnou verejnou kontrolou. Riešenie, ktoré využíva integrované IKT na vyučovacej hodine, posúva tento nedostatok do polohy minulej a dosahovanie rovnomernej úrovne vzdelávania sa stane sekundárnym javom celého procesu vzdelávania. Žiak bude pracovať s rovnakými témami a ich dokumentmi v každej škole a bude dosahovať merateľné výsledky, ktoré ho budú reálne zaraďovať na miesta v rebríčku podľa jeho schopností a vedomostí. V dôsledku toho bude môcť stredné či vysoké školstvo reagovať a upraviť požiadavky na prijatie žiaka na štúdium bez prijímacej skúšky podstatne zodpovednejšie. Formy videokonferencií zaradené do vzdelávacieho procesu privedú žiaka, triedu, školu k želateľnej súťaživosti a budú prirodzene prekonávať vzdialenosti medzi jednotlivými školami. Tieto činnosti budú vytvárať predpoklady na zrušenie rozdielov medzi jednotlivými oblasťami, a znižovať tak predsudky. Budú vytvárať hodnotové personálne vzťahy, tak trochu podobné tým ekonomickým, zjednocujúcim ceny tovaru či práce.

Moduly komplexnej elektronickej učebnice

Pri úvahe, čo zveriť počítaču v procese vzdelávania, existuje veľa dôvodov na to, aby sme využili počítač na prezentáciu novej témy a uložili ju na internet. Každá prezentácia témy uložená v archíve na internete je pre žiaka – a, samozrejme, aj pre učiteľa – pokladom. Je to časť elektronickej učebnice, ktorá vovedie žiaka do témy. Z nášho pohľadu ide o rozšírenú obrazovo- -zvukovo-textovú náhradu klasickej tlačenej učebnice (žiak má možnosť vytlačiť si text témy). Učiteľ si vyberá z ponuky vhodnú alternatívu témy, teda tému, ktorú má podľa osnov predniesť ako novú látku. Každá uložená téma obsahuje vo svojej komplexnosti dokumenty určené pre moduly hodiny, ktoré sú učiteľovi odporúčané využiť počas vyučovacej hodiny. Je však na jeho uvážení, koľko času bude venovať jednotlivým modulom. Prezentáciu novej témy na hodine predchádza časť modulu (tematická úloha), v ktorej bude učiteľ skúmať, čo si žiak o novej téme myslí a ako je na ňu pripravený. Toto je opäť úloha pre počítač, ktorý postavené otázky vyhodnotí a zhostí sa prieskumu vo veľmi krátkom čase. Výsledok je pre učiteľa potrebný, aby sa dokázal zorientovať v znalostiach žiakov a voviedol ich do novej témy (poznatky využije v diskusii). Z prieskumu bude učiteľ vedieť, s kým si musí vytvoriť priestor na podrobnejšie konzultácie alebo kam smerovať diskusiu. Prieskum je pre učiteľa výhodné pripraviť vo viacerých variantoch, podľa zvoleného cieľa Hlavnou súčasťou tematickej úlohy je text témy. V prestrihoch sú k nemu pripravené otázky, ktoré majú motivovať žiaka k tvorbe vlastných otázok alebo k ich použitiu v diskusii. Tento text slúži aj ako písomná forma časti učebnice. Oddelený je blokmi otázok, čím poskytuje ďalšie sofistikované ciele (podsunuté otázky môžu mať rôzny tvar a cieľ, oddelený text vytvára zmysluplné sekvencie, vhodné napr. na preklad do cudzích jazykov). Komunikácia je azda najvýznamnejším momentom vzdelávacieho procesu. Diskusia, ktorá vznikne na základe predpripravených otázok alebo otázok formulovaných žiakmi v tematickej úlohe, je dôležitým vzdelávacím modulom. V diskusii nie je až také významné viesť ju na získanie pravdy, dôležitejšie je poskytnúť všetkým priestor na vyjadrenie sa. Pravda sa dokáže (obháji) pri ďalších moduloch (cvičenie a test). Učiteľ počas diskusie kontroluje jej smerovanie a oceňuje formulácie otázok či hypotéz a zväčša ponecháva priestor na ich zodpovedanie žiakom. Ocenení žiaci získavajú body za aktivitu, názory či vyslovené hypotézy. Počítač tu zohráva úlohu sumarizujúceho zariadenia, zaznamenávajúceho hodnotenia učiteľa. „Najkrajším“ a veľmi významným modulom ovládaným počítačom je cvičenie. Cvičenia môžu mať veľa foriem, od najjednoduchšej až po tie vo virtuálnej realite. Závisieť to bude od toho, akú formu pre vybranú tému zvolí realizátor. Zo začiatku využívania tejto metodiky bude možné pracovať s veľmi jednoduchou formou cvičenia, vytvoreného ako súčasť komplexného dokumentu, ktoré bude potrebné pred hodinou vytlačiť (ako aj ostatné dokumenty) pre každého žiaka. Virtuálne prostredie prinesie žiakovi želateľnú pedagogickú hodnotu (hravosť, obrazovú výtvarnosť prostredia vyplývajúcu z reality, zvuk, atď.), ktorá ho vovedie do „reálneho“ prostredia a umožní mu opakovane riešiť zadanie bez možnosti poškodenia zariadenia či spotreby materiálu. Žiak tak môže bez obavy alternovať svoje postupy a dostať sa k želanému výsledku. Môže získavať zručnosti a kompetencie v interaktívnom prostredí, zapamätať si postupy, môže vyzvať spolužiaka na spoluprácu, získavať odpovede na dopyty a artefakty z knižnice (databanky informácií a artefaktov), môže vytvárať hypotetické priebehy dejov, získavať novú terminológiu a pracovať s ňou, môže si po odpovede zájsť na internet, atď. Virtuálne prostredie pre cvičenia je cesta, ktorá bude mať v budúcnosti vzdelávania svoje pevné postavenie. V ďalšom vývoji bude postupne nahrádzané dokonalejšou verziou a vytvorením nového, ešte sofistikovanejšieho virtuálneho prostredia. Pre cvičenia vo virtuálnom prostredí je výhodné hľadať také druhy mechanizmov a vzťahov (akési spoločné menovatele), ktoré by umožňovali vkladať rôzne úlohy do vymodelovaného prostredia (spoločné prostredie pre mnoho typov cvičení). Touto cestou je výhodné vytvoriť spoločného menovateľa (sofistikovanú platformu na odohrávanie sa deja v alternujúcich vzťahoch) pre čo najväčšie množstvo alternatív. V budúcnosti by malo byť umožnené vymeniť si prostredie a na základe rovnakého mechanizmu a vzťahu pracovať v novom prostredí s iným typom protagonistov (avatarov) či produktov. Tento efekt prinesie žiakovi výber vhodného prostredia, ktoré mu bude blízke a v ktorom rovnaké zadanie vyrieši (ako správne motivovaný) rýchlejšie a bez stresu. Cvičenia vo virtuálnom prostredí (ako modul priradený do komplexného súboru témy) bude žiak využívať aj samostatne, bez vzťahu k vyučovacej hodine a ostatným modulom témy. Hodnotiace mechanizmy umožnia sledovať aktivity žiaka aj mimo školy a žiak bude (motivovaný) dosahovať hodnotenia za aktivitu z prostredia mimo školy.

Mgr. Rudolf HOZÁK,
riaditeľ knižného vydavateľstva


Post a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *