Home » Publikované články » Učiteľské noviny ■ 39/2014, 22. január 2014

Učiteľské noviny ■ 39/2014, 22. január 2014

Originál článku uverejneného v Učiteľských novinách nájdete tu: UN_39_2014

Zvýšenie efektivity procesu vzdelávania aplikovaním integrovaných IKT

Riešenie integrovania IKT do vyučovacej hodiny bola podporená viacerými odborníkmi a recenzovaná prof. Mironom Zelinom v decembri 2013.

 

Po úvodnom texte v minulom čísle UN pokračujeme v sérii článkov na vytvorenie iného pohľadu na využívanie informačno-komunikačných technológií (IKT) v procese vzdelávania.

Hľadanie riešenia

Niekoľko otázok, ktoré sme si zadali pri hľadaní riešenia: Čo sa očakáva od integrovaných IKT v škole? Ako  determinovať prínos IKT? Môže byť dnes škola bez efektívnych IKT? Ako by mali efektívne IKT nezaťažovať učiteľa a žiaka? Tieto otázky tvorili základ hypotézy, ktorá nás priviedla k analýze a jej výsledky priniesli prirodzené odpovede. Pedagógom chýba príprava tém v digitálnej forme (komplexná elektronická učebnica), žiakom zasa priestor na komunikáciu a s ňou spojené aktivity, ako čítanie, pochopenie, prezentovanie, obhajovanie a využívanie argumentov. A taktiež cvičenia, ktoré privedú žiaka k zručnostiam a pochopeniu témy, k získaniu kľúčových kompetencií. Zistili sme, že bude potrebné nájsť formu podpory prehĺbenia jazykových znalostí, pomocou ktorej sa bude môcť žiak orientovať pri práci s dostupnými materiálmi v cudzom jazyku (obr. 1).

Vyuzitie hodiny Kniha

Ťažiskom je štruktúrovanie vyučovacej hodiny, v ktorom sa prejaví diverzifikácia činností o jednej téme, ktoré činnosti je možné nezávisle hodnotiť. Vydaná publikácia, ktorá uviedla proces využívania integrovaných IKT vo vzdelávaní.

Ako na to?

Prirodzene, núka sa otázka, ako to dosiahnuť, keď „dávame zo seba všetko“ a žiaci stále viac ignorujú proces vzdelávania. Sú dve cesty, a každá z nich je veľmi vážna. Prvá cesta ukladá žiakovi povinnosť vzdelávať sa a na základe zákona je potrebné rešpektovať ju. Druhá cesta je v rovine dobrovoľnosti, teda chcenia sa vzdelávať. Aby sme naplnili jednu a podporili druhú, je potrebná motivácia. Žiakovi motivácia chýba alebo sa mu dostáva nedostatočná informácia o potrebe a výhode získať čo najvyššie vzdelanie v oblasti jeho záujmu. Nenaučili sme sa cielene spoznávať záujmy žiaka, nevieme ich teda ani podporovať. Pedagóg nemá priamu úlohu a ani čas zisťovať stav v tejto oblasti a informovať o svojom zistení okolie, čiže žiaka, školu, rodiča. Táto činnosť si vyžaduje značnú dávku empatie, teda čas potrebný na komunikáciu, alebo dôsledné sledovanie prejavov žiaka. Tu by sme mohli uviesť príklad z oblasti športu, kde sa stále viac dbá na to, aby bol potenciálny športovec sledovaný od prvých aktivít a na základe výsledkov mu boli vytvárané podmienky či odporúčaná iná športová aktivita. Učiteľovi čítajúcemu tieto riadky sa natíska otázka: Kde zobrať na to všetko čas? Odpoveďou je situácia dnešných dní, keď môžeme konštatovať, že počítače sú vo väčšine sveta zaraďované do procesu výskumu, vývoja a realizácie najmä preto, aby skrátili a zefektívnili tieto procesy. Ich pomocou sa menia spôsoby komunikácie stále rýchlejšie, a nielen to. Všetky priemyselne vyrábané produkty, a predovšetkým tie z oblasti médií a mediálnej komunikácie, dostávajú skoro každoročne nový tvar, rastú počty ich alternatív a majú novú alebo značne obohatenú filozofiu. Dnešný mobilný telefón je oproti tomu spred desiatich či dvadsiatich rokov na nepoznanie. Nové telefóny získali schopnosti počítača. Rýchlosť, ktorou tieto technológie napredujú, nestíhajú metodici vzdelávania sledovať. Tak sa stáva, že roky obhajujeme jedno riešenie, a nezbadali sme, že je už za zenitom. Riešení z oblasti IKT, ktorými nás s obrovským nadšením oslovili a ktoré obhajovali metodici, bolo veľa. V školách zostal po nich napríklad (v čase nákupu drahý) počítač, ktorý sa počas jeho efektívneho „života“ nevyužil dostatočne na to, aby udržal záujem pedagóga a žiaka v želateľnej rovine, a softvér, ktorý sa možno nedostal ani zo zásuvky riaditeľa. Prichádzame s riešením využitia IKT integrovaných do vyučovacej hodiny (s počítačom na hodine aj doma; existuje aj forma bez počítača u žiakov), ktoré dokáže pripraviť a zjednodušiť proces vzdelávania na základe cieľov školského vzdelávacieho programu (ŠkVP) a urobiť ho efektívnejším, zábavnejším a zaujímavejším. Dokáže zaujať žiaka a učiteľ bude môcť pôsobiť na triedu (diverzifikáciou hodiny na krátke časti) novými formami vzťahu k žiakovi, získať viac priestoru na komunikáciu a dosiahnuť pritom dostatočné množstvo poznatkov o žiakoch a ich hodnotení. Aplikovaním tejto formy využitia IKT uplatní učiteľ ciele celoživotného vzdelávania (na báze poznávanie – výchova – výcvik) podľa ŠkVP. Na úspešné využitie počítačov vo vzdelávacej praxi nie je dôležité (potrebné a nevyhnutné) „produkovať počítačovo gramotnú učiteľskú obec“ (ako sa môžeme dočítať v publikovaných názoroch mnohých metodikov), tá vznikne sama na základe zistenie o výhodnosti integrovaných IKT. Potrebné je vytvoriť taký virtuálny priestor, v ktorom sa bude prirodzene (intuitívne) orientovať každý. Príkladom na vytvorenie vzťahu je smartfón (dotykový telefón). Z iného pohľadu prinášame koncepciu vzdelávania formou komplexných tém. Komplexné témy, ktoré tvoria elektronickú učebnicu na každý deň, každý predmet a zadania vhodné pre každého žiaka (krátkodobé projektové úlohy), umožnia vytvoriť diverzifikovanú hodinu s dostatkom variácií na tému. Zdanlivo komplikovaný zámer je možné realizovať v krátkom čase a ďalej vytváraním alternatív komplexných tém dopĺňať portfólio učiteľa v škole či na univerzite. Prostredníctvom logistického centra máme záujem zapojiť do procesu realizácie komplexných tém tých, ktorí budú chcieť tvoriť a dať vzdelávaniu efektívny rámec. Chceme dosiahnuť, aby sa z vytvorených tém pripravoval kvalitný obsah a aby formu vzdelávania využíval efektívne každý, kto prejaví záujem. Chceme, aby používatelia postupne zistili, že integrované IKT prinášajú výhody pre učiteľa, ale najmä pre študenta, ktorého chceme pripraviť na získanie najvýznamnejších ocenení vo svete. Výhody využívania navrhovanej práce s IKT tkvejú najmä v získaní časovej rezervy, v prirodzenom zapojení techniky, v zjednodušení orientácie v komplexne pripravených témach, ktoré zmysluplne naplnia vyučovaciu hodinu (súčasne pre každého v triede), ktoré dokážu prostredníctvom internetu vyučovať žiaka aj v jeho domácom prostredí a viesť ho popri získavaní pozitívnych návykov, kompetencií a zručností k spolupráci a ku komunikácii (obr. 2).

Elektr ucebnica

Elektronická učebnica: Základné ciele a štruktúra vzťahov, pri aplikovaní integrovaných IKT do procesu vzdelávania 
a tvorby elektronickej učebnice.

Projektové úlohy

Projektové úlohy sú determinované ako forma elektronického anketového hárka (resp. na báze predpripraveného tlačiva) tak, aby si z nich mohol žiak vybrať, na základe požadovaných kritérií vyplniť tlačivo obligatórnymi požiadavkami, zdôvodniť, prečo si vybral spoluriešiteľa a akými úlohami prispeje k zvládnutiu projektovej úlohy každý člen kolektívu (rozdelenie úloh v časovom horizonte – harmonogram). Bude na žiakovi (či jeho tíme), ako bude schopný si obhájiť projektovú úlohu pred kolektívom triedy formou pripravenej prezentácie v PowerPointe či Prezi (alebo bez využitia médií) za vopred určený čas. Projektová úloha sa stane prestížnou vtedy, ak bude zadanie krátke a prezentácie častejšie. Tvorba zadaní projektovej úlohy môže mať súvis s ostatnými prezentáciami v doplňujúcich súvislostiach. Jednoduché a sofistikované zadanie je významným nástrojom na dosiahnutie želateľného výsledku (čiže prejavu pochopenia témy jej rozvinutím v niekoľkých rovinách pri prezentáciách žiakov). Ako cieľ sme si vytýčili „vyrobiť“ komunikujúceho žiaka, ktorý rozumie zadaniu a dokáže ho obhájiť na báze argumentov získaných vo vlastnom prostredí. Pokiaľ bude žiak vedieť zo zadania pripraviť prezentáciu prepojenú v ďalších súvislostiach, bude táto aktivita považovaná za nadhodnotu. Prísnym meradlom splnenia projektovej úlohy bude čas potrebný na jej prezentáciu. Navrhujeme vopred obmedziť prezentačný čas v rozmedzí 4 – 10 minút na žiaka (žiakov), a to podľa náročnosti spracovávanej projektovej úlohy. Vytvorený priestor na prezentáciu projektovej úlohy bude k dispozícii v rozvrhu každého predmetu. Žiak sa prihlási so svojím tímom a podľa kritérií (okrem iných aj časový harmonogram na prípravu projektovej úlohy) sa bude snažiť vytvoriť projektovú úlohu a obsiahnuť určený priestor na prezentáciu. Táto aktivita predpokladá zodpovednejšiu prípravu žiaka (tímu), niekedy aj overenie si prezentácie na stretnutí pred hodinou.

Výber spolužiakov na projektovú úlohu

Vstupujeme do detailov, v ktorých chceme poukázať na dôležitosť prípravy čo najväčšieho rozsahu kritérií na každú činnosť tak, aby bolo následné rozhodnutie výsledkom sofistikovanej prípravy. Aby bolo rozhodnutie o výbere urobené na základe dôkladnej analýzy a vyhodnotenia možných rizík. Kritériá na výber spolužiakov vhodných do pracovného tímu sú vážnym procesom rozhodovania. Je výhodné vytvoriť databanku profi lov žiakov (spolužiakov). Túto databanku bude softvér požadovať potvrdiť (obnoviť) každým žiakom niekoľkokrát počas roka. Dôvodom je vývojová zmena vôľových, povahových asertívnych a empatických vlastností každého žiaka. Otázky na tvorbu profilu budú početné, ale jednoduché. Profil bude dopĺňaný (automaticky) výsledkami (hodnotením) z aktivít a bude vyjadrovať sumarizujúce postavenie žiaka. Všetky tieto charakterizujúce vlastnosti sú obrazom vhodných kritérií na výber do skupiny, ktorá pripravuje prezentáciu na zvolenú tému. Vedúci člen skupiny ponúkne miesto a vyčlení úlohy (úlohy sú determinované v zadaní) pre vybraného spolutvorcu (determinovaného v databanke). Ten sa rozhodne, či ponuku prijme, alebo či bude sám iniciovať riešenie inej úlohy s vlastným tímom. Každý vedúci riešiteľ (žiak) si však musí vopred zvážiť, koľko spolužiakov presvedčí na účasť na úlohe, ktorú si vybral. Súčasťou kritérií hodnotenia projektovej úlohy sú aj otázky o efektivite, počte a kvalite vybraných spoluriešiteľov. Prezentácia bude ocenená najmä kolektívom triedy, učiteľom a pri prezentácii pomocou videokonferencie aj učiteľom a žiakmi komunikujúcej triedy formou zhodného „tlačiva“.

Prínosy komplexného riešenia elektronickej učebnice

Vyučovacia hodina rozdelená na časti, ktoré využívajú pre elektroniku koncipované moduly, sa môže realizovať s počítačmi alebo len s počítačom u učiteľa, avšak za podmienky vytlačenia pripravených dokumentov na vyučovaciu hodinu pre každého žiaka, čím vzniká jednoduchá tlačená forma učebnice. IKT integrované do vzdelávacieho procesu prinášajú prirodzené zmeny, ktoré si vyžadujú podriadiť im proces vzdelávania, ako aj učebnicu. Výhodou elektronickej učebnice v komplexnom vyhotovení je možnosť aplikovať nekonečný počet rovnocenných alternatív jednej témy (taká situácia nastane v neskorších rokoch využívania). Výberom z nich určuje učiteľ tému aktuálnej hodiny. Takto koncipovaným integrovaním obsahu učebnice do tém očakávame, že na báze výberu alternatívy témy nastane exaktnejšie nasmerovanie procesu vzdelávania do rovín, v ktorých učiteľ chce vyhodnotiť odborné aspekty na báze zhodnej témy. Očakávaný zisk, ktorý je v rovine prehĺbenia odbornosti a v rovine času, navrhujeme presunúť najmä do oblasti komunikácie a prezentácie žiakov (diskusia, argumentácia) alebo do cvičení (zručnosti, návyky, kľúčové kompetencie, atď.). Komplexná vyučovacia hodina prináša pre učiteľa a žiaka nový prístup, novú formu komunikácie a vytvorenie efektívnejšieho vzťahu medzi učiteľom a žiakom. Zmena vzťahov medzi učiteľom a žiakom je zvyšujúcou sa intenzitou využívania počítačových technológií stále očakávanejšia. Učiteľa zaťažuje súčasná forma procesu využívania IKT (ako podporného mechanizmu), dôvodom je vyššia zaneprázdnenosť s technológiou v priebehu vyučovacej hodiny a s motivovaním žiakov. Popisovaný projekt využíva IKT a komunikačný kanál budúcnosti – internet, na stály prístup k elektronickej učebnici. Dáva zúčastneným priestor na vecnú komunikáciu o téme, vytvára priestor na spoluprácu, na hlbšie spoznávanie druhého, pripraveného pomáhať, spoločne tvoriť a podieľať sa na výsledku. Dnes ešte nájdeme situácie, keď učiteľ prinesie na hodinu starú učebnicu a nechá žiakov odpisovať text, ktorý prepisuje žiak na tabuľu. Iný učiteľ zasa diktuje z podobnej učebnice text a pod hrozbou skúšania núti žiakov do jeho zapisovania. Často sa stáva, že učiteľ nadiktuje názvy webových stránok a povie, že naštudovanie ich obsahu je podkladom na skúšanie či písomku. Prínosom komplexnej vyučovacej hodiny je nárast relevantných materiálov (na rôzne časti hodiny), priestor na precvičovanie obsahu, nárast objemu komunikácie, podpora komunikácie na základe odbornosti témy, vytváranie motivovaného sociálneho prostredia, dôraz na spoluprácu a empatiu, podpora asertivity, vzťah k cudzím jazykom, získavanie kľúčových kompetencií, zručností pri práci s počítačom a vo zvýšenej miere interaktívna práca vo virtuálnom prostredí, atď. Moduly učebnice využívajúce integrované IKT umožnia odborníkovi precíznejšie pripraviť témy v rôznych tvaroch a formách tak, aby bolo možné vytvoriť dostatočný počet variantov pre učiteľa, ktorý si z nich vyberá. Učiteľ sa bude opakovane v týchto moduloch orientovať a vytvárať priestor na využívanie vhodných variantov (s ohľadom na schopnosti žiaka, triedy) na preskúmanie želateľných cieľov. Učiteľ bude intenzívnejšie skúmať žiaka kvôli bezpečnému rozhodnutiu o jeho zaradení (preradení) do smeru, v ktorom žiak vyniká (typy projektových úloh). Presnejšie skúmanie žiaka vytvorí pre učiteľa odborne podložený priestor na obhájenie konania či hodnotenie a umožní mu ponúknuť mu alebo jeho rodičom relevantné odporúčanie. Využívať tlačenú učebnicu zostavenú zhodnou formou (orientovanú na témy a obsahujúcu ostatné moduly) je možné. Nevýhodou jej použitia je čas, za ktorý sa učebnica vytlačí. Nedostatkom budú tiež cvičenia vytvorené interaktívne a vo virtuálnom prostredí. Nedostatkom bude aj cena tlačenej učebnice, ako aj jej opodstatnenie popri rozsiahlejšej elektronickej verzii. Na prístup k počítačom vo voľnom čase bude vytvorená školská knižnica s primeraným počtom počítačov. Bude poskytovať priestor pre žiakov, ktorí to budú z rôznych dôvodov potrebovať. Knižnica podporí vytváranie tímov na spoluprácu na projektových úlohách. Výraznou výhodou pre žiaka, ktorú ponúka elektronická učebnica, bude možnosť vytlačiť si text témy, aby bolo možné pracovať s obsahom na papieri, a nájsť podporu v moduloch (prezentácia) na obrazovke počítača. Pri využití softvéru na prezentáciu témy bude výhodou vypočuť si obsah témy vo viacjazyčnom vyhotovení. Obraz premietaný popri texte a zvuku podporí omnoho intenzívnejšie vytvorenie predstavy o prezentovanej téme.

Mgr. Rudolf HOZÁK,
riaditeľ knižného vydavateľstva


Post a Comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *